CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 8.2018

I- Lĩnh vực xây dựng công trình

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; http://Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
 2. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017; http://Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017;
 3. Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;http://Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015
 4. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; http://Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 5. Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP;  http://Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP
 6. Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; http://Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 7. Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 hướng dẫn Luật Thủy lợi; http://ghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 hướng dẫn Luật Thủy lợi;
 8. Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; http://Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016
 9. Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; http://Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016
 10. Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; http://Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016

II- Lĩnh vực đấu thầu

 1. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;http://Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
 2. Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;http://Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014
 3. Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;http://Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015

III. Lĩnh vực Hợp đồng xây dựng

 1. Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng; http://Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015
 2. Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; http://Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016
 3. Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;http://Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016
 4. Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn hợp đồng trong thi công xây dựng công trình.http://Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016

IVLĩnh vực đầu tư xây dựng

 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;http://Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 2. Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;http://Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018
 3. Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
 4. Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/08/2017 quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.http://Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/08/2017

V- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

 1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;http://Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
 2. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;http://Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
 3. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;http://Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015
 4. Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;http://Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 v
 5. Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.http://Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *