Thông tư 04/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của BKH về đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chỉ thị số 47/CT – TTg

1- BKH có ra thông tư số 04/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 về  quy định chi tiết lựa chọn Nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này thay thế thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của BKH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

2- Thủ tướng Chính phủ có ra chỉ thị số 47/CT- TTg vCT 47 cua CP về đấu thầu .signed TT 04-BKHDT quy dinh lua chon Nha thau qua mang.signedề chấn chỉnh công tác đấu thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *